Geplaatst op 23-09-2022

Nieuwsbrief 2 - september 2022

Wilt u minder verkeer voor de deur? Bent u voor natuurherstel in nationaal Park de Veluwezoom? Schrijf een brief of email aan de provincie voor 2 oktober!

Uit ervaring weten omwonenden aan de Arnhemsestraatweg en Schietbergseweg hoe extra druk en onveilig het is als de” overloopweide” met 300 P’s bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten open wordt gesteld voor parkeren. Laat staan hoeveel extra stikstof er dan terecht komt in het Natura 2000 gebied.

Op dit moment ligt er een aanvraag bij de provincie van Natuurmonumenten voor een parkeervergunning voor de overloopweide bij het bezoekerscentrum. 300 parkeerplaatsen, max 45 keer per jaar tot 27 maart 2025. Dit houdt waarschijnlijk 27.000 tot 54.000 extra verkeersbewegingen per jaar in over de Schietbergseweg en Arnhemsestraatweg.

De aanvraag bij de provincie is gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming. Volgens de provincie is het beoogde gebruik van de 300 parkeerplaatsen vergunningvrij, zo is te lezen in het ontwerp-besluit van 15 augustus 2022. Waarom? Omdat er eerder in 2015 een omgevings-vergunning is verleend door gemeente Rheden voor parkeren op de overloopweide (en verlengd in 2021). Natuurmonumenten en provincie hebben samen besloten dat 2015 het vergelijkingsjaar is, toen was er een omgevings-vergunning voor de overloopweide om te parkeren, en vergeleken met dat referentie-jaar zou er geen extra stikstofdepositie zijn. Door dit zogenoemde “intern salderen” is er volgens Provincie Gelderland onder de Wet natuurbescherming geen vergunning nodig zijn.

Heel apart: we moeten met zijn allen minder stikstof gaan uitstoten maar niet als er al een (omgevings)-vergunning was op heel andere gronden?

Iedereen kan zijn of haar zienswijze op het ontwerp-besluit van de provincie indienen tot maandag 3 oktober 2022. Daarna zal een besluit worden gepubliceerd waarop vervolgens weer bezwaar kan worden gemaakt.

De Stichting roept u op om een brief of email aan de provincie te sturen als u tegen het verlenen van deze vergunning bent. De Stichting stuurt uiteraard zelf een zienswijze in, maar het maakt veel meer indruk als er vele omwonenden reageren. Samen staan we sterker. Bovendien kunnen we later dit jaar veel beter een vuist maken als we het niet eens zijn met aspecten van het Masterplan.

Maar het is best ingewikkelde kost! Op de volgende pagina vindt u mogelijke extra argumenten tegen het verlenen van een vergunning van parkeren op de overloopweide.

U vindt het ontwerp-besluit op deze website of als bijlage onderaan dit nieuwsbericht.

Wilt u een zienswijze insturen? Dat kan mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via post@gelderland.nl.

Het zaaknummer is 2021-003262: tijdelijke verlenging overloopparkeerplaats bezoekerscentrum Veluwezoom. Dit zaaknummer moet u vermelden in uw communicatie met de provincie.

Eventuele argumenten voor in uw brief of email tegen vergunning voor overloopparkeerplaats van 300 parkeerplekken 45 keer per jaar:

  • De provincie vindt dat er “intern gesaldeerd” kan worden en dat er daarom geen formele vergunning op basis van de Wet natuurbescherming nodig is. Intern salderen kan echter volgens jurisprudentie NIET als er een vergunning-loze periode is geweest. De omgevingsvergunning van gemeente Rheden voor de overloop-parkeerplaats lijkt 27 maart 2021 verstreken en weer ingegaan op 3 mei 2021. Dan is er formeel een nieuwe situatie waarvoor wel een Wet natuurbeschermings-vergunning moet worden aangevraagd. Gezien de emissiereductiedoelstelling, binnenkort te verwachten aanscherping van de stikstof-doelstelling voor natura 2000 gebieden en KDW’s en het nabije kwetsbare Natura 2000 gebied (op 9 m afstand!) is het in onze ogen zeer twijfelachtig dat deze Wnb-vergunning dan verleend moet en gaat worden.

  • GS van Gelderland stellen dat ze de zekerheid verkrijgen dat de aangevraagde activiteit niet leidt tot significante effecten op effecten op instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000 gebied Veluwe. In de bijgevoegde stukken bij de aanvraag van Natuurmonumenten staat echter een aantal foutieve aannames. Zoals de 300 parkeerplekken die maximaal maar 1 keer per dag bezet worden en de depositie door “zoekverkeer” wordt ook niet vermeld. Bovendien leidt de toename in bezoekers door de jaren heen tot meer verkeersbewegingen naar het overloopparkeer-terrein vergeleken met 2015. GS van Gelderland kunnen dus niet met zekerheid stellen dat er geen significante effecten zijn op instandhoudingsdoelen van dit Natura 2000 gebied.

  • In de bijlage onderbouwing vergunning overloop parkeerplaats staat dat verlenging van de vergunning van de overloopparkeerplaats noodzakelijk is om verkeersproblemen op de Schietbergseweg en ongewenste drukte op de Posbank te voorkomen. Dit klopt niet. Het lost hooguit parkeerproblematiek op, maar verergert de verkeersproblematiek op de Arnhemsestraatweg en Schietbergseweg tot aan het Posbank Paviljoen.

De extra verkeersbewegingen geven wel overlast voor omwonenden aan de Schietbergseweg en Arnhemsestraatweg in tegenstelling tot wat beweerd wordt in de aanvraag.

Download deze nieuwsbrief
  • Stichting Red Heuven en de Posbank
  • Schietbergseweg 18
  • 6991 JD Rheden
© 2023 Stichting Red Heuven en de Posbank