Geplaatst op 14-02-2024

Nieuwsbrief februari 2024

ACHTERBAN STICHTING SPREEKT ZICH DUIDELIJK UIT! Op 30 januari 2024 ging de Stichting Red Heuven en de Posbank in gesprek met de achterban. Het was hoog tijd om even bij te praten en om de koers voor de toekomst uit te zetten.

Dick van der Kolk gaf als voorzitter van de stichting een update. Het bestuur en de adviseurs zijn druk geweest met de plannen rond de overloop parkeerweide. Maar de overleggen met de gemeente Rheden over de consequenties van de invulling van Het Masterplan zoals dit door de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal i.c.m. Natuurmonumenten is aangenomen, gaven het meeste werk. De stichting staat voor een enorme uitdaging om haar doelen vorm te geven tegen de achtergrond van dit masterplan.

Speerpunt voor de stichting bij de overleggen met de gemeente is altijd geweest om de hoeveelheid verkeersbewegingen in het gebied van Landgoed Heuven en de Posbank te verminderen. Ook de recente uitkomsten van natuuronderzoek wijzen erop dat de natuur er veel slechter voor staat dan we met elkaar willen. Dat baart ons zorgen!

De gemeente wil nu de Schietbergseweg weer een 2 –richtings verkeersweg maken. Om dit enigszins te kunnen realiseren is een andere indeling van deze weg nodig. Helaas blijkt nu dat er eerst een verkeerbesluit komt en dat de weginrichting later gerealiseerd wordt. Voor ons als stichting is dit NIET bespreekbaar. Dat hebben we al veel eerder bij de gemeente neergelegd en we hebben ook al ideeën over een betere wegindeling bij de gemeente ingediend. Helaas is hier niets mee gedaan.

Hoe nu verder? Gelukkig heeft het bestuur ook diverse adviseurs op velerlei terrein. Zo zijn er een drietal adviseurs beleid. Het bestuur en de adviseurs willen nu ook duidelijk van de achterban weten hoe we verder moeten gaan.

Adviseur Ronald Beumer licht het toe: A- doorgaan met meepraten met de gemeente (bugerparticipatie) of B– hier geen (eindeloos) tijd in steken maar duidelijk de weg van bezwaar en beroep op gaan. Variant B zal extra kosten van juridische bijstand en beroepskosten met zich mee brengen. Maar eigenlijk hebben we niets te verliezen want al het overleg heeft er tot nu toe niet toe geleid dat er stappen in onze richting zijn gezet.

Daarom is de vraag gesteld aan de achterban: A of B en bent u bereid om te doneren? Driekwart van de aanwezigen koos voor B en gelukkig zijn velen bereid gevonden te doneren. Overigens worden de donateurs elk kwartaal op de hoogte gehouden van de stand van zaken en mocht het geld niet nodig zijn dan wordt het terug gestort.

Al met al een goed samenzijn over een materie die ons allen echt aan het hart gaat. De natuur op de Posbank en het Landgoed Heuven. dat laten we toch niet vermorzelen door de recreatiedruk? Het kan anders en het moet anders!!

Namens het bestuur van de Stichting Red Heuven en de Posbank,

Dick van der Kolk voorzitter

  • https://www.gelderlander.nl/rheden/boswachters-luiden-de-noodklok-in-een-jaar-tijd-is-30-procent-van-de-heide-op-de-posbank-verloren-gegaan~a7ef5f39/
  • Nog meer achtergrond info van Staatsbosbeheer: https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/natuurverhalen/2023/08/als-we-niks-doen-verdwijnt-de-heide:: De grootste bedreiging van het heide-ecosysteem is verzuring. “Door de neerslag van stikstof is de bodem net zo zuur als schoonmaakazijn."
  • Stichting Red Heuven en de Posbank
  • Schietbergseweg 18
  • 6991 JD Rheden
© 2024 Stichting Red Heuven en de Posbank