Geplaatst op 18-01-2024

Nieuwsbrief januari 2024

Dinsdag 9 januari was het zover! Aanwonenden en belanghebbenden zijn door de gemeente Rheden uitgenodigd om samen een plan te maken voor de toekomst van de Schietbergseweg.

Al snel werd duidelijk dat de gemeente op korte termijn over zal gaan tot het instellen van 2-richtings verkeer op de hele Schietbergseweg. Hoe zou het veilig kunnen? Daar moeten we ons over buigen, aldus de programmamanager Masterplan Veluwezoom. “We horen graag de plannen en ideeën hierover van u”. Als Stichting hebben we hier al anderhalf jaar geleden heel duidelijk voorstellen over gedaan. Tot op heden is er niets met deze voorstellen gedaan en stond het proces hierover stil…

De Stichting Red Heuven en de Posbank verzet zich fel tegen de plannen zoals die momenteel op tafel liggen. De 2 pijlers waar het Masterplan op stoelt, is enerzijds versterken van de natuur en anderzijds zoveel mogelijk mensen laten genieten van deze natuur. Het gebied van de Posbank is een uniek natuurgebied waarin de natuur heel zwaar onder druk staat. Een groot deel van de heide is al dood (zie gegevens Staatsbosbeheer en recente publicaties in de pers *). Oorzaak: droogte en stikstofdepositie.

En nu wil de gemeente dwars door dit gehavende en kwetsbare heidegebied de enige toegangsweg naar het Nationale Park Veluwezoom maken? Welke maatregelen neemt de gemeente om dit stukje natuur te beschermen?

Ander punt is de verkeersveiligheid. Iedereen die hier bekend is, weet dat de weg niet berekend is op auto’s die in 2 richtingen hier overheen rijden. Tel daar de fietsers en de wielrenners bij en je weet gewoon dat het super onveilig is.

Dus de vraag aan de gemeente (beter nog aan de opstellers van het Masterplan: gemeente Rheden/gemeente Rozendaal en Natuurmonumenten): wat doen jullie concreet om de natuur te beschermen in dit stukje van het park en hoe maak je de weg veilig? Wat doen jullie hier voor minder verkeersoverlast, en vooral ook op de Arnhemsestraatweg, Schietbergseweg en Valkenbergerweg?

Snel werd duidelijk dat de gemeente eerst het besluit wil nemen om de weg weer 2 richtingen te maken. Daarna zal een andere wegindeling uitgewerkt gaan worden. Voor ons als Stichting en ook vele andere aanwezigen is dit onbespreekbaar. Na een half uur verliet dan ook het grootste deel van de aanwezigen boos en verward de zaal.

Hoe kan het dat je als Stichting al 4 jaar lang bezig bent en een luisterend oor vindt bij diverse organisaties. Wij hebben alternatieven bedacht, plannen gemaakt en uitgewerkt. Telkens weer om te proberen het prachtige stukje natuur te behouden en ook voor de komende generaties veilig te stellen.

Wij zijn een Stichting die telkens weer het gesprek is aangegaan, ook als er besluiten werden genomen die wij niet zagen zitten, zoals de toegang naar het Park Veluwezoom via de Schietbergseweg. Wij probeerden samen met de gemeente een oplossing te zoeken. Helaas moeten we constateren dat de procedurele weg die de stuurgroep nu wil bewandelen, geen ruimte biedt aan echte inspraak.

De gemeente wil graag dat we met hen in gesprek gaan over de ontstane situatie. Dat zullen we doen maar we zullen weer duidelijk maken dat we de weg die zij voorstaan echt niet zien zitten.

Daarom willen we graag met u als onze achterban in gesprek. Hoe verder? Hoe voorkomen we een totaal onveilige situatie waarbij de natuur het onderspit delft.

We nodigen u hierbij uit voor een bijeenkomst op dinsdag 30 januari 2024 om 20:00 uur bij Boerderij De Deel, Heuvenseweg 6 te Rheden. Neem gerust uw buurvrouw/man mee.

We hopen op een constructief overleg waarin we toekomstgerichte keuzes kunnen maken.

Namens het bestuur van de Stichting Red Heuven en de Posbank,

Dick van der Kolk voorzitter

  • Stichting Red Heuven en de Posbank
  • Schietbergseweg 18
  • 6991 JD Rheden
© 2024 Stichting Red Heuven en de Posbank